Mūsų tikslas - per optimalų laiką pateikti Jums kokybišką prekę už priimtiną kainą

Kokybė - mūsų ir Jūsų bendras tikslas

Kokybiški produktai

                 UAB "TEKANAS"  įkurta 1998m. liepos 1d. Bendrovės biuras bei  prekių ir gamybos sandėliai yra Kaune,  Elektrėnų g. 1E. Veiklos pradžia buvo susijusi su švedų plieninių dangų gamintojos Gasell Profil atėjimu į Lietuvos rinką, tačiau 2005m. sujungus šią kompaniją,  Rannila Steel ir Asva į koncerną su nauju prekės ženklu RUUKKI, mūsų įmonė tapo oficialiu RUUKKI  LIETUVA atstovu.


PREKYBA  

   Viena iš UAB "TEKANAS" veiklos sričių – prekyba statybinėmis medžiagomis. Mūsų specializacija - stogų ir sienų dangos ir visi jų aksesuarai, lygi skarda ir jos lankstiniai, lietaus nuvedimo sistemos, stogo langai, izoliacinės bei šiltinimo medžiagos, montažiniai profiliai, kaminų sistemos bei žaibosaugos elementai. Būdami statybinių medžiagų gamintojų atstovai, galime jums pasiūlyti šiuolaikiškas ir kokybiškas prekes už priimtinas kainas.


LANKSTINIŲ GAMYBA

   UAB "TEKANAS" darbuotojai turi didelę patirtį skardos lankstinių gamybos srityje. Pas mus pagamintas skardos lankstinys atitinka techninius gamyklinių brėžinių reikalavimus bei įnoringiausio kliento pageidavimus ir yra puikios prekinės išvaizdos. Lankstome tiek iš kliento, tiek iš savo skardos.


STATYBA  

   Siekdama būti pajėgia tenkinti net ir išrankiausio kliento poreikius, mūsų įmonė atlieka visus statybos bei montavimo darbus, susijusius su stogų dengimu ar jų rekonstrukcija, lietaus nuvedimo sistemų bei stoglangių montavimu, objekto konstrukcijų apskardinimu, pastatų fasadu šiltinimu bei apdaila, gerbūvio sukūrimu ir tvarkymu, vaikų žaidimų aikštelių projektavimu bei įrengimu.

   Per daugiau kaip 15 darbo metų įgytas bendrovės darbuotojų patyrimas leidžia mums teikti kokybiškas konsultacijas statybos darbų ir projektavimo klausimais. Mūsų komanda taip pat  gali įvertinti jūsų objekto būklę, atlikti pastato apmatavimus ir sudaryti reikiamų medžiagų bei darbų sąmatas.


PASTATŲ RENOVACIJA 

   UAB "TEKANAS" – tai įmonė, kuriai rūpit Jūs. Būtent dėl šios priežasties mes ne vienerius metus orientuojamės į visos Lietuvos gyventojų gyvenimo komforto lygio kėlimą, įgyvendindami būstų atnaujinimo (modernizavimo) darbus.

   UAB "TEKANAS", kaip patikimą reputaciją turinti įmonė, gali pasiūlyti visapusę kvalifikuotų darbuotojų pagalbą, renkantis energinį pastatų efektyvumą didinančias priemones bei jas įgyvendinant. Atliksime net tik pilną statinio renovaciją (apimančią fasadų, stogų bei pamatų šiltinimo darbus, vandentiekio, šildymo, vėdinimo sistemų modernizavimą, langų ir durų keitimą) bet ir gerbūvio formavimo, apželdinimo, prieigos takų bei aikščių ir aikštelių, kietų dangų klojimo darbus.

   Pastatų renovacijos darbai atliekami naudojant šiuolaikines kokybiškas sertifikuotas medžiagas bei technologijas, kurios pagerina gyvenimo kokybę atnaujintuose pastatuose, sumažina jų priežiūros išlaidas bei pratęsia šių pastatų eksploatavimo laiką.


PATIKIMUMAS

   UAB "TEKANAS" turi  teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu. Šią teisę mums suteikė Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.  Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai. Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai.

   Taip pat įmonėje įdiegta sertifikuota kokybės vadybos sistema, atitinkanti  ISO 9001: 2000 / LST EN ISO 9001: 2001,  ISO 14001: 2004 / LST EN ISO 14001: 2005 ir  BS OHSAS 18001:2007 LST 1977:2008 standartų reikalavimus. Kokybės sistemos procedūrų rengime buvo panaudota visa įmonės sukaupta patirtis, o anksčiau veikusi kokybės programa tapo naujų valdymo procedūrų pagrindu.

 


 

PRIVATUMO POLITIKA

UAB "Tekanas", juridinio asmens kodas 135190375, adresas Elektrėnų g. 1E, Kaunas (toliau – Bendrovė), šia Privatumo politika Jus informuoja apie Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, t. y. informuoja kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, paaiškina, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turite bei kur galite kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

 Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB "Tekanas" vykdomas asmens duomenų tvarkymas

Šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindais ir tikslais:

  1. 1. vykdant vėdinimo ir dūmtraukių sistemų prekybą, tvorų, stogo dangų ir langų  prekybą,  vykdant statybos darbus, pastatų renovacijos (modernizavimo) darbus ar kitus statybos darbus bei siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų ir įmonės darbuotojų duomenų bazes;
  2. 2. asmens duomenų tvarkymas kliento ar darbuotojo sutikimu;
  3. 3. dėl UAB "Tekanas" teisėtų interesų, kai kliento ar darbuotojo privatūs interesai nėra svarbesni;
  4. 4. kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant UAB "Tekanas" darbuotojų duomenis.
  5. 5. prašymų/skundų nagrinėjimui.

UAB "Tekanas" renkami duomenys

Bendrovė renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

  1. 1. Asmens tapatybės duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą;
  2. 2. Kontaktinius duomenis: adresą (gyvenamąją vietą), el. pašto adresą, telefono numerį;
  3. 3.  Duomenys, reikalingi sutarties (įskaitant darbo sutarties) sudarymui ar jos vykdymui: šeimos sudėtis, vaikų gimimo liudijimai, socialinio draudimo pažymėjimų kopijos, paso/asmens tapatybės kortelės kopijos, banko sąskaitos numeriai ar kita būtina informacija, išskyrus informaciją apie asmens apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas bei kitus specialių kategorijų asmens duomenis (Reglamento 9 str.);
  4. 4. Duomenys surenkami panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
  5. 5. Kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

1.Pagrindas asmens duomenų rinkimui

 Bendrovė gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Bendrovė asmens duomenis renka siekdama įgyvendinti sutartinius įsipareigojimus ir teisės aktų keliamus reikalavimus. Taip pat Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis vykdant teisines prievoles (įgyvendinti norminių aktų reikalavimus, taip pat pateikti atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais. Kitais tikslais, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

Asmens duomenų saugojimo terminas

 Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir/arba Bendrovės informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalaujate Jūs ir (ar) numato teisės aktai. Nors Jūs galite būti nutraukęs sutartinius santykius su Bendrove, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti Jūsų duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Asmens duomenų teikimas

 Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Bendrovė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas ir tvarko asmens duomenis (buhalterinės apskaitos įmonės ar kt.). Bendrovės duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Duomenų tvarkytojai, kuriems Bendrovė perduoda asmens duomenis ar sudaro prieigą prie asmens duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl asmens duomenų privatumo apsaugos užtikrinimo.

Bendrovė taip pat gali teikti Jūsų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Jūsų teisės

 Kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją,  ar  Jūsų  asmens  duomenys  yra  tvarkomi  Bendrovėje, ir jeigu taip, turite teisę susipažinti su Bendrovėje tvarkomais asmens duomenimis (teisė susipažinti su asmens duomenimis);

Kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);

Kreiptis į Bendrovę su prašymu ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik Jūsų sutikimu, jei Jūs atšaukiate atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, t. y. pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis);

Kreiptis į Bendrovę su prašymu apriboti (sustabdyti) asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz. yra prašoma ištaisyti asmens duomenis (kol tikrinamas asmens  duomenų  tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, pareikštas nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar Bendrovės teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);

Kreiptis į Bendrovę su prašymu perkelti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Jūsų sutikimo ar sutarties/įstatymo vykdymo pagrindu – turite teisę prašyti Bendrovei pateiktus  asmens  duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė reikalauti perkelti asmens duomenis);

Kreiptis į Bendrovę ir pareikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu (teisė pareikšti nesutikimą);

Bet kada atšaukti Bendrovei duotus sutikimus.

 Slapukai

 Siekiant pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB "Tekanas" svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Bendrovės interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę lankytojams. Apsilankę Bendrovės interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Daugiau informacijos pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

 Privatumo politikos pakeitimai

 Tam tikrais laiko intervalais Bendrovė peržiūri Privatumo politiką. Jei Bendrovė atliks esminius šios politikos pakeitimus, apie tai informuos Jus el. paštu, pasirašytinai arba viešai paskelbdama savo internetiniame tinklalapyje www.tekanas.lt

 Dėl Jūsų teisių įgyvendinimo galite kreiptis:

teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, per atstovą elektroninių ryšių priemonėmis - el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, per atstovą paštu/tiesiogiai - adresu Elektrėnų g. 1E, Kaunas; teikiant prašymą žodžiu - telefonu +37037311101;

Nepavykus sprendimo rasti kartu, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 


 

 

 KOKYBĖ – mūsų ir Jūsų bendras tikslas!